Warunki korzystania

Regulamin serwisu Pojedzznami.pl

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego Pojedzznami.pl, który zawiera w szczególności informacje i materiały dotyczące usług i produktów turystycznych, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, usług w ramach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), w tym w szczególności pośrednictwa umów o udział w imprezie turystycznej dla Organizatorów Wycieczek, umów ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi, umów z dostawcami usług noclegowych, sprzedaży biletów i pobytu, a także zasad ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu i Usług w nim zawartych.

 1. Regulamin zawiera również zasady kontaktowania się z Konsultantami Pojedzznami.pl z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.), w celu świadczenia usług, w szczególności odpowiedzi na zapytania związane z Ofertą, a także w innych celach, w tym marketingowych, za zgodą Użytkownika. Ponadto reguluje zasady korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, w szczególności z Panelu Klienta.
 2. Dostawcą usług w Serwisie jest Pojedzznami.pl z zarejestrowaną osobą prawną na Ukrainie — Biuro Podróży „Poehali s nami” LLC (TOV „AT „Poykhali z nami”), numer wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych: 41767389 (zwana dalej Agencją) z siedzibą na Ukrainie pod adresem: 01032, Kijów, ulica Saksaganskogo, 123, biuro 2.
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie dostęp do serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość podłączenia do publicznej sieci Internet. Uzyskanie szczegółowych informacji może być jednak uzależnione od podania przez Pojedzznami.pl indywidualnych danych, w tym danych osobowych Użytkownika. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może wiązać się z przekazaniem danych organizacjom zewnętrznym na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie i utrwalenie.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.

§2. Definicje

 1. Adres elektroniczny to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Pojedzznami.pl jest dostawcą usług w serwisie Pojedzznami.pl, z siedzibą na Ukrainie: 01032, miasto Kijów, ulica Saksaganskogo, 123, lok.
 3. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Pojedzznami.pl drogą elektroniczną, a także w inny sposób komunikuje się z Konsultantem, niezależnie od tego, czy działa on we własnym imieniu, czy na imieniu i na rzecz osób trzecich.
 4. Organizator turystyki — przedsiębiorstwo turystyczne, które tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży oraz wykonuje czynności i usługi turystyczne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorstwa turystycznego lub wspólnie z innym przedsiębiorcą turystycznym, albo przedsiębiorstwo turystyczne, które przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. . 5 sek. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o działalności turystycznej i związanych z nią usługach turystycznych, z którym Pojedzznami.pl współpracuje jako biuro podróży, a także inny podmiot, przez który należy rozumieć każdą osobę, w szczególności przedsiębiorcę, świadczącą usługi i produkty które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i podróżach z nimi związanych.
 5. Oferta — informacja podana w Serwisie oraz za pośrednictwem Konsultantów, która stanowi zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Panel Klienta — funkcjonalność Serwisu, która umożliwia Użytkownikom pracę z wybranymi przez nich Usługami lub zawartymi Umowami, wymagającą rejestracji za pomocą usługi podmiotu trzeciego (1Login).
 7. Serwis oznacza serwis www.Pojedzznami.pl będący własnością i obsługiwany przez Pojedzznami.pl.
 8. Usługa — usługi świadczone drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Konsultantów Pojedzznami.pl na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu wyszczególnionego w punkcie 3.1, zgodnie z którym dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz historii korzystania mogą być przetwarzane usługi Pojedzznami.pl, a także dodatkowe informacje związane z konkretną Ofertą, takie jak data urodzenia.
 9. Umowa — indywidualna, specyficzna umowa zawarta przez Użytkownika z Biurem Podróży (Zleceniobiorcą Oferty), zawierająca szczegółowo indywidualnie określony przedmiot Usługi oraz zasady jej realizacji.
 10. Konsultant — pracownik Pojedzznami.pl lub osoba działająca w imieniu, na podstawie umowy lub za zgodą Pojedzznami.pl, udzielająca informacji o Usługach świadczonych przez Pojedzznami.pl i oferowanych w Serwisie, w szczególności za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954 ze zm.).
 11. Recenzje — subiektywna ocena wyrażona publicznie przez Użytkownika, która może zawierać ustne uzasadnienie w odniesieniu do kategorii dostępnych w Serwisie, w szczególności Organizatorów Turystyki, Ofert lub ich elementów w postaci noclegów. Treść Opinii nie jest tworzona przez Pojedzznami.pl, jest to wiadomość podpisana przez Użytkownika.

§3. Zakres usług

 1. Pojedzznami.pl w ramach Serwisu umożliwia kontakt i stałe udzielanie porad, pośrednictwo, wyszukiwanie, profilowanie, prezentowanie, przeglądanie, sortowanie ofert, informowanie, wyjaśnianie, rezerwację oraz kontakt z organizatorami i touroperatorami w zakresie ofert turystycznych, imprez i inne Usługi oferowane w Witrynie. Pojedzznami.pl nie jest organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy o działalności turystycznej i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.). W ramach odpowiedzi na zapytanie pozostawione przez Użytkownika lub po uzyskaniu niezbędnych zgód może on również przekazywać informacje marketingowe dotyczące przedmiotu jego działalności oraz partnerów.
 2. W ramach świadczenia Usług Pojedzznami.pl w szczególności:
  • umieszcza w Serwisie Oferty Usług świadczonych przez Organizatorów Turystyki oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnych kryteriów;
  • zgodnie z umowami z Organizatorami Turystyki zachowuje ceny wskazanych przez nich ofert Usług turystycznych;
  • publikuje w Serwisie komunikaty prasowe dotyczące polskiego rynku turystycznego oraz umożliwia przeglądanie ich Użytkownikom;
  • umieszcza w Witrynie informacje o miejscach docelowych i regionach geograficznych oraz umożliwia ich przeglądanie;
  • umożliwia zapoznanie się z aktualną kalkulacją cen w Serwisie, rozumianą jako wstępna cena atrakcji turystycznych i Usług;
  • umożliwia rezerwację Usług lub miejsc w imprezie turystycznej za pośrednictwem Strony, a także zakup tych Usług lub miejsc i opłacenie ich za pomocą usługi partnerskiej;
  • doradza i przekazuje indywidualne informacje handlowe i Oferty Użytkownikom, którzy złożyli zapytanie poprzez odpowiednie formularze zawarte w Serwisie lub kontaktowali się z Konsultantem kanałami udostępnionymi przez Użytkownika;
  • nawiązuje i utrzymuje kontakt w celu udzielania informacji dotyczących wybranych, w tym rezerwowanych Usług i Ofert, a także w celu świadczenia Usług wynikających z zawartych Umów, przybliżenia treści, dokumentów i decyzji Organizatorów Turystyki (usługodawców), wspierania Użytkownika w realizacji Umowy zgodnie z jego założeniami.
 3. Oferta Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obowiązuje do czasu jej zawieszenia lub usunięcia z katalogu udostępnianego przez Pojedzznami.pl. Pojedzznami.pl ma prawo zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 4. Użytkownik może zostać odbiorcą informacji marketingowych i handlowych od Pojedzznami.pl oraz partnerów handlowych poprzez zapisanie się do newslettera, a także wyrażenie odpowiedniej zgody w procesie związanym z korzystaniem z Serwisu lub poprzez kontakt z Konsultantem.
 5. Serwis umożliwia również Użytkownikom wyrażanie Opinii w odniesieniu do Organizatorów Turystyki, Ofert lub ich elementów, przede wszystkim miejsc noclegowych lub destynacji. Szczegółowe zasady określa § 12.

§4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu

 1. Usługi świadczone są Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne. Użytkownik musi:
  • mieć połączenie z publicznym Internetem;
  • posiadać przeglądarkę internetową zdolną do wyświetlania na ekranie urządzenia dokumentów HTML z możliwością przyjmowania plików cookies.
 2. W celu korzystania z Panelu Klienta Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do posiadania
  • aktywnego konta z adresem e-mail.

§5. Korzystanie ze strony internetowej

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce ustawodawstwa.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.
 3. Zakup Usługi, w szczególności imprezy turystycznej, jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją dodatkowych aktów i zasad przedstawionych Użytkownikowi, takich jak Umowy — Aneksy, Ogólne Warunki Uczestnictwa (konkretnego Touroperatora) oraz postanowienia. Z uwagi na to, że proces zawarcia Umowy odbywa się bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, może być konieczne potwierdzenie woli Użytkownika i zawarcie Umowy, które polega przede wszystkim na dokonaniu płatności, elektronicznej akceptacji warunkach lub przesłania podpisanego skanu dokumentu.
 4. Dane podawane przez Użytkownika, w tym podczas procesu rezerwacji oraz przy zawieraniu Umowy, muszą być zgodne z danymi faktycznymi, w szczególności zawartymi w paszporcie lub dowodzie osobistym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie w Serwisie błędnych danych lub podanie błędnych danych.
 5. W momencie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić dostępność odpowiednich i ważnych dokumentów zezwalających na podróż, w tym w szczególności ważności paszportu, wiz wymaganych przy wyjeździe lub innych dokumentów określonych w przepisach krajów, do których którym odbywa się podróż.
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać i nie przesyłać do Serwisu treści lub linków do serwisów naruszających prawa i interesy osób trzecich, nawołujących do nienawiści rasowej, narodowej, religijnej lub kulturowej lub propagujących pornografię i przemoc, a także tych, które których treść jest zwykle uważana za naganną z moralnego i społecznego punktu widzenia.

§6. Panel klienta

 1. Użytkownik ma możliwość założenia Panelu Klienta, czyli indywidualnego konta umożliwiającego korzystanie z szeregu funkcji ułatwiających i porządkujących korzystanie z Usług.
 2. Założenie konta w Panelu Klienta jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
 3. W celu korzystania z Panelu Klienta konieczne jest posługiwanie się przez Użytkownika identyfikatorem 1Login, Usługą zewnętrzną świadczoną na odrębnych zasadach (https://1login.wp.pl/regulamin).
 4. Konto w Panelu Klienta zapewnia Użytkownikowi dodatkowe funkcje, takie jak: dodawanie, autoryzacja (kodem SMS, e-mailem) oraz przeglądanie szczegółów jego Umów lub Ofert, sprawdzanie statusu Umów (oczekiwanie na potwierdzenie / ważne / anulowane / zarchiwizowane), pobieranie dokumentów kart podróżnych, podgląd dodatkowych usług dostępnych w ramach Umowy lub Oferty, przeglądanie i sprawdzanie statusu płatności i harmonogramu płatności, wysyłanie prośby o pomoc lub prośba o informację poprzez formularz kontaktowy, najczęściej zadawane pytania.
 5. Proces założenia konta w Panelu Klienta wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego (https://www.pojedzznami.pl/cabinet).
 6. Użytkownik może w każdej chwili bez ponoszenia kosztów zlikwidować konto w Panelu Klienta i usunąć zapisane w nim dane.
 7. W celu usunięcia konta w Panelu Klienta należy wysłać odpowiedni wniosek w formularzu na adres e-mail: pojedzznami.pl ([email protected]). Konto zostanie usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia.

§7. Odpowiedzialność

 1. Pojedzznami.pl zastrzega sobie prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Pojedzznami.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 3. Pojedzznami.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 4. Pojedzznami.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach internetowych znajdujących się w innych domenach nie należących do Pojedzznami.pl, do których linki znajdują się w Serwisie.
 5. Pojedzznami.pl zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności co do prawdziwości i kompletności zamieszczanych treści przekazywanych przez touroperatorów i innych partnerów, jednakże niektóre materiały mogą mieć charakter poglądowy i w rzeczywistości odbiegać od prezentowanych treści, za co Pojedzznami.pl nie ponosi odpowiedzialny. Użytkownik ma prawo doprecyzować treść złożonych propozycji, zwracając się o nie drogą mailową lub do Konsultantów.
 6. Zdjęcia i filmy zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy, dlatego rzeczywisty wygląd prezentowanych obiektów może odbiegać od prezentowanych w powyższych formatach.
 7. Pojedzznami.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z sytuacji lub okoliczności dotyczących Użytkownika, które uniemożliwiają świadczenie Usługi, a także zawarcie Umowy, skorzystanie z imprezy lub usług Biura Podróży, w zakupie w których pośredniczył, takich jak przede wszystkim brak paszportu, nieudzielenie informacji, brak reakcji na próby kontaktu Pojedzznami.pl.
 8. Pojedzznami.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

§8. Zawarcie umowy

 1. Wybierając Oferty, Usługi turystyczne i inne Usługi lub produkty prezentowane przez Pojedzznami.pl, Użytkownik inicjuje proces rezerwacji poprzez wysłanie zapytania, które przesyłane jest do Tour Operatora (Usługodawcy). Po sprawdzeniu dostępności wybranej usługi lub produktu Użytkownik otrzyma informację zwrotną oraz dokumenty dotyczące zasad zawierania, warunków i treści Umowy.
 2. Użytkownik w procesie rezerwacji w Serwisie lub na podstawie ustnej dyspozycji Konsultanta w trakcie rozmowy wyraża zgodę na kontakt Pojedzznami.pl w sprawie czynności zmierzających do zawarcia Umowy, przede wszystkim w celu przesłania dokumentów drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika adres e-mail w celu sporządzenia indywidualnej Umowy wskazującej wybraną Ofertę lub Usługę. Odmowa wyrażenia zgody uniemożliwi zawarcie Umowy w sposób określony w Regulaminie.
 3. W takim przypadku Pojedzznami.pl za pośrednictwem Konsultanta ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem w celu udzielenia informacji związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w tym przekazania stosownych komunikatów, decyzji lub informacji, a także podjęcia działania wspierające prawidłową realizację Umowy lub pomoc i pośrednictwo w działaniach mających na celu wyeliminowanie ewentualnych niezgodności.
 4. O ile w treści przesłanych dokumentów nie wskazano inaczej, Pojedzznami.pl jest pośrednikiem, a nie stroną zawieranej Umowy.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią przesyłanych dokumentów, w szczególności zweryfikować poprawność danych odbiorcy, a także sprawdzić, czy opisana Usługa w pełni odzwierciedla przedstawiony mu produkt.
 6. W przypadku stwierdzenia nieścisłości, błędów lub pominięć, Użytkownik musi niezwłocznie — w miarę możliwości — przed dokonaniem płatności skontaktować się z Pojedzznami.pl i zgłosić różnice.
 7. Użytkownik zawiera Umowę na warunkach określonych w przesłanych mu dokumentach. W razie wątpliwości Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika.
 8. Zawierając Umowę, której stroną są osoby trzecie (w szczególności podróżni), Użytkownik zobowiązuje się do przekazania tym osobom wszelkich informacji otrzymanych i związanych z Umową lub wskazania im sposobu uzyskania stosownych informacji od Biura Podróży lub Pojedzznami.pl z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji przy kontakcie.

§9. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Pojedzznami.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik może składać wyłącznie w formie pisemnej według wyboru: listownie na adres siedziby firmy (01032, Kijów, ul. e-mail na adres: [email protected].
 2. Wszelkie reklamacje składane za pośrednictwem Konsultanta są nieważne, mogą jedynie stanowić zgłoszenie problemu i umożliwić podjęcie działań naprawczych, a tym samym bieżące rozwiązanie zdarzenia.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację, przez co należy rozumieć reklamację złożoną nie później niż 3 lata po zakończeniu imprezy turystycznej lub innej świadczonej Usługi. Po upływie tego terminu roszczenia przedawniają się, chyba że ustawa przewiduje inny termin.
 4. Pojedzznami.pl jest osobą właściwą do przyjmowania reklamacji dotyczących jej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży — prawidłowości i jakości obsługi w procesie sprzedaży Usług dostępnych w Ofercie Pojedzznami.pl oraz obsługi posprzedażowej .
 5. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wykonanie Umowy przez Biuro Podróży, należy kierować wyłącznie w formie pisemnej bezpośrednio do właściwego Biura Podróży, z którym Użytkownik zawarł Umowę. Dopuszczalne jest również składanie reklamacji za pośrednictwem Pojedzznami.pl, co jednak może opóźnić rozpatrzenie pisma z uwagi na konieczność wysłania wiadomości oraz brak umocowania Pojedzznami.pl do merytorycznego rozpatrzenia tego typu reklamacji . Reklamacje dotyczące nienależytego wykonania Umowy przez dostawcę innej Usługi zamieszczone w Serwisie (w tym Towarzystwo Ubezpieczeń, Usługodawcę Parkingu) należy kierować wyłącznie bezpośrednio do właściwego dostawcy. Dopuszczalne jest również składanie reklamacji za pośrednictwem Pojedzznami.pl.
 6. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą uznawane przez Organizatora Turystyki na warunkach określonych w Warunkach Uczestnictwa (Dokumentach Umownych) lub odpowiedniego dostawcę, zgodnie z ich obowiązującymi zasadami.
 7. W każdym przypadku prawidłowo złożona reklamacja musi zawierać:
  • nazwa Użytkownika/odbiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego);
  • reklamowany numer rezerwacji, usługi itp.;
  • przedmiot reklamacji, z wyszczególnieniem zastrzeżeń i okoliczności;
  • wszelkie wnioski potwierdzające stan faktyczny (zdjęcie);
  • oczekiwane działania, decyzje.
 8. Brak elementów określonych w ust. 7 może opóźnić rozpatrzenie reklamacji, wiązać się z koniecznością uzupełnienia danych, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić merytoryczne rozpatrzenie wniosku.
 9. Pojedzznami.pl dokłada wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisma.
 10. Przy rozpatrywaniu reklamacji Pojedzznami.pl stosuje się w szczególności postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o działalności turystycznej i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).
 11. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany przez Użytkownika adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 12. Złożenie reklamacji w sposób opisany powyżej nie pozbawia Użytkownika prawa do pozasądowego rozstrzygania sporów, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/główny
 13. W związku z funkcjonowaniem Panelu Klienta wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail ([email protected] Pojedzznami.pl). Należy je rozpatrzyć w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

§11. Komunikacja z Konsultantem

 1. Pojedzznami.pl umożliwia w szczególności w ramach czynności, o których mowa w § 3 ust. 1, na podstawie stosownego zgłoszenia, kontaktowanie się z Konsultantem za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w oparciu o przepisy ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2014, poz. 243 ze zm.).
 2. Nawiązanie kontaktu z Konsultantem jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.
 3. Wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące z Konsultantami są nagrywane. Nagrania mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w tym w celu wyjaśnienia ewentualnych sporów lub poprawy jakości świadczonych Usług. Nagrania nie będą udostępniane, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa — na bezpośrednie żądanie rozmówcy — w zakresie ochrony danych osobowych i informacji poufnych, na warunkach indywidualnie określonych w odrębnym dokumencie.
 4. Konsultant ma prawo udzielać informacji wyłącznie o zawartości Serwisu związanej ze świadczeniem Usług oraz zawartych w nim ofert, pozyskanych za jego pośrednictwem lub w ramach kompetencji Pojedzznami.pl.
 5. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności między informacjami podanymi przez Konsultanta a Ofertą zamieszczoną w Serwisie, o ile Konsultant nie wyrazi na to wyraźnego potwierdzenia, pierwszeństwo mają dane zamieszczone w Serwisie. Niniejsze postanowienie nie narusza pierwszeństwa postanowień zawartych w Umowie pomiędzy Użytkownikiem a Biurem Podróży (w szczególności organizatorem imprezy).
 6. Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia wniosków lub weryfikacji informacji otrzymanych od Konsultanta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§12. Biuletyn informacyjny

 1. Usługa newsletter, polegająca przede wszystkim na przesyłaniu informacji, w tym informacji handlowych, na listy mailingowe, świadczona jest przez Pojedzznami.pl.
 2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, nieograniczone i bezpłatne.
 3. W celu świadczenia Usług newsletter Pojedzznami.pl otrzymuje adresy e-mail od zainteresowanych (Użytkowników) oraz wymagane prawem zgody.
 4. Zapisanie się do newslettera następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:
  • podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu w Serwisie;
  • oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności wraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
  • po kliknięciu przycisku „Zapisz”;
  • potwierdzenie za pomocą linku aktywacyjnego otrzymanego na adres e-mail wyrażający zgodę na otrzymanie subskrypcji.
 5. W momencie kliknięcia w link potwierdzający rejestrację adres e-mail Użytkownika zostaje dodany do listy subskrybentów newslettera.
 6. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej usługi newslettera, klikając w link zawarty w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach newslettera (w stopce newslettera), kontaktując się z Konsultantem za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Polityka prywatności”, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

§13. Opinie

 1. Użytkownik, który zostawił recenzję:
  • oświadcza, że ​​zapoznał się z Regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania, aw przypadku jego naruszenia jest świadomy konsekwencji z niego wynikających i wyraża na nie zgodę;
  • oświadcza, że ​​jest świadomy wagi publikowanych treści, ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność i posiada do nich pełne prawa, a także potwierdza, że ​​przekazane przez niego materiały są wynikiem jego osobistej twórczości i nie stanowią naruszenia praw, w szczególności prawa autorskie osób trzecich;
  • udziela Pojedzznami.pl niewyłącznej, nieodpłatnej, ograniczonej czasowo licencji na publikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, tworzenie i wykorzystywanie dzieł pochodnych opartych na tych materiałach w celu ich udostępnienia w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • wyraża zgodę na przystosowanie materiałów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie zgodnie z postanowieniami podpunktu powyżej oraz upoważnia Pojedzznami.pl do sprawowania nadzoru autorskiego nad wykorzystaniem materiałów;
  • wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku ujawnionego w materiałach w ramach korzystania z tych materiałów oraz oświadcza, że ​​uzyskał zgodę na ubieganie się o zgodę na wykorzystanie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki są zamieszczone w materiałach oraz wyraża podobną zgodę we własnym imieniu.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikację, prawa autorskie i zezwolenia na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Recenzjach:
  • treści, które obrażają inne osoby, instytucje lub organizacje;
  • treści sprzecznych z prawem lub ogólnie przyjętymi obyczajami, nawołujących do nienawiści lub agresji;
  • treści powszechnie uznawane za moralnie naganne, społecznie nieakceptowalne lub szkodliwe;
  • treści reklamowe;
  • bezpodstawne pomówienia i oskarżenia pod adresem osób trzecich, np. innych Użytkowników, Organizatorów Turystyki;
  • linki do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.
 4. Reklamacja (Recenzja) pozostawiona przy prezentacji określonej części produktu turystycznego (np. hotelu) musi dotyczyć tej części produktu. Opinie o zakwaterowaniu w sąsiednim (hotelu) mogą być usunięte. Ta sama zasada dotyczy recenzji miast, Ofert (takich jak podróże, wypoczynek + zwiedzanie, rejsy).
 5. Recenzje muszą odnosić się do prawdziwych wydarzeń. Zamieszczane treści muszą być rozważne, przemyślane i odpowiadać realnym faktom. Pojedzznami.pl może usunąć Opinię, co do której autentyczności lub prawdziwości istnieją uzasadnione wątpliwości. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika kanału kontaktu Pojedzznami.pl może wcześniej skontaktować się z autorem Opinii w celu wyjaśnienia istotnych wątpliwości lub elementów naruszających postanowienia Regulaminu.
 6. Pojedzznami.pl zastrzega sobie prawo do usuwania Opinii bez publicznego podania przyczyn w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. Pojedzznami.pl nie ma obowiązku odpowiadać na prośby o przywrócenie usuniętej Recenzji, chociaż dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć autorowi z uzasadnieniem decyzji.
 7. Opinie znacznie różniące się treścią od innych Opinii wystawionych przez Użytkowników na dany temat, jak również nieuzasadnione, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako nierzetelne.
 8. W przypadku powzięcia przez Pojedzznami.pl informacji, że opublikowana Recenzja jest niezgodna z zasadami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, lub że Recenzja stanowi czyn nieuczciwej konkurencji lub narusza zasady etyczne lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami , można go usunąć w dowolnym momencie.
 9. Pojedzznami.pl nie ma obowiązku informowania Użytkownika o usunięciu jego Opinii.
 10. Przed publikacją treści Pojedzznami.pl przeprowadza wstępne sprawdzenie Opinii pod kątem jej zgodności z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Ponadto w przypadku wiadomości związanych z publikacją recenzji, które naruszają regulamin lub z jakiegokolwiek innego powodu podlegają usunięciu, przeprowadzane są dodatkowe kontrole.
 11. W momencie kliknięcia w link potwierdzający rejestrację adres e-mail Użytkownika zostaje dodany do listy subskrybentów newslettera.
 12. Użytkownik publikuje Recenzje wyłącznie na własne ryzyko. Pojedzznami.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii ani działania Użytkowników.

§14. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe, które Użytkownik udostępnia Pojedzznami.pl w związku z korzystaniem z Serwisu, są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych poniżej oraz zgodnie z Polityką Prywatności określoną w odrębnym dokumencie publicznym” Polityka prywatności".
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu świadczenia Usług i marketingu jest: Pojedzznami.pl, Ukraina, 01032, Kijów, ul. Saksaganskogo 123, lok.2.
 3. Przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Pojedzznami.pl, odbywa się na zasadach i zgodnie ze standardami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) oraz innych ustaw, w tym o świadczeniu usług drogą elektroniczną , z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.).
 4. W związku z zawarciem i realizacją Umów, w szczególności udziału w imprezie turystycznej, administratorem danych osobowych będzie Tour Operator, z którym zawarta została Umowa. W związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń (ubezpieczyciel), z którym umowa została zawarta. Jeżeli Pojedzznami.pl pośredniczy w zawarciu Umowy, której przedmiotem są inne usługi, w tym rezerwacja miejsc parkingowych lub pośrednictwo w uzyskaniu odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, osobą, z którą Umowa została zawarta, będzie osobisty administrator danych. Administratorzy ci będą przetwarzać dane, które Użytkownik przekazuje Pojedzznami.pl w celu realizacji Umowy z Użytkownikiem.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne dla procesu prowadzącego do zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy końcowej, jak również do świadczenia Usług własnych Pojedzznami.pl.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo realizacji wszelkich uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) lub w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 Rozporządzenia) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także do przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawa do przenoszenia danych. W sytuacjach niezadowalającego rozstrzygnięcia sprawy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane Użytkowników podawane podczas wypełniania formularzy dostępnych na stronie lub w komunikacji z Konsultantem będą traktowane przez Pojedzznami.pl jako dane poufne i przechowywane z wykorzystaniem metod zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dane te, z zachowaniem zasad ochrony, mogą być udostępniane Partnerom (wymienionym w Serwisie) oraz podwykonawcom Pojedzznami.pl w celu świadczenia Usług oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 8. Niektóre sekcje Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies. Zasady dotyczące plików cookies zostały opisane w Polityce Plików Cookies, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://www.pojedzznami.pl/pl/prywatność.
 9. W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych wszelkie zapytania można kierować na adres: [email protected].

§15. Prawa i obowiązki stron

 1. Pojedzznami.pl zobowiązuje się do świadczenia Usług, w szczególności drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pojedzznami.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał nieprzerwanie. Zastrzega się jednak, że mogą wystąpić przerwy w działaniu Serwisu w celu aktualizacji danych, poprawiania błędów oraz wykonywania innych prac konserwacyjnych. Pojedzznami.pl nie ma obowiązku informowania o planowanej przerwie w działaniu Serwisu, jednakże dołoży wszelkich starań, aby odpowiednie zawiadomienie o przerwie w świadczeniu Usług zostało zamieszczone w Serwisie na stałe. Pojedzznami.pl dołoży wszelkich starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekroczył 12 godzin w ciągu miesiąca kalendarzowego.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Pojedzznami.pl.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wszelkie nazwy, oznaczenia słowne i graficzne, logotypy, znaki towarowe i inne oznaczenia zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności prawu autorskiemu. Używanie lub niewłaściwe używanie tych znaków lub jakichkolwiek elementów treści przez osoby nieupoważnione jest surowo zabronione.
 6. Pojedzznami.pl zastrzega, że ​​wszelkie komunikaty i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są chronione prawem autorskim zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Jakiekolwiek przetwarzanie, w tym kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, powielanie i inne formy wykorzystywania materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, wykraczające poza zakres dopuszczony Regulaminem, możliwe jest wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w formie odrębnej umowy zawartej z Pojedzznami.pl w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku otrzymania przez Pojedzznami.pl w ramach świadczonych usług informacji o naruszeniu przez Użytkownika postanowień umownych lub obowiązujących regulaminów, Pojedzznami.pl ma prawo podjąć działania w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz w razie potrzeby podjąć wobec niego kroki prawne. Pojedzznami.pl może zawczasu powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji wraz z żądaniem natychmiastowego zaprzestania działalności i usunięcia szkody.

§16. Postanowienia końcowe

 1. Pojedzznami.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem praw nabytych Użytkowników.
 2. Wszelkie uwagi, pytania, opinie i zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu i Usług świadczonych przez Pojedzznami.pl można kierować na adres e-mail: [email protected].
 3. Pojedzznami.pl może wydać dodatkowe regulaminy, regulaminy itp. szczegółowo regulujące usługi i oferty dostępne w Serwisie oraz kwestie z tym związane. Zasady te mogą mieć pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory, których nie da się rozwiązać polubownie, powstałe na gruncie postanowień niniejszego Regulaminu lub związane z korzystaniem z Serwisu, będą rozpatrywane przez ukraiński Sąd Powszechny, którego jurysdykcji podlega podmiot prawny Agencja Turystyczna „Poehalisnami” LLC (TOV ” JSC”), numer rejestracyjny w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych — 41767389.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących norm prawa. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji do odwołania.

Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się ze wszystkimi artykułami niniejszej Umowy i bezwarunkowo je akceptuje.