Polityka prywatności

Informujemy, że LLC „Agencja Turystyczna Pojechali z nami” (strona internetowa – pojedzznami.pl), z siedzibą na Ukrainie, pod adresem: 01032, m. Kijów, ul. Saksaganskogo 123 , biuro 2, LLC „Agencja Turystyczna Pojechali z nami” numer rejestracyjny w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych: 41767389, (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”).

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO informujemy:

Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Agencja Turystyczna „Pojechali z nami” LLC, zarejestrowana na Ukrainie pod adresem: 01032, m. Kijów, ul. Saksaganskogo 123, biuro 2, numer rejestracyjny w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych: 41767389.

Administratorami Twoich danych osobowych są również nasi partnerzy: touroperatorzy, linie lotnicze, towarzystwa ubezpieczeniowe (dalej „Partnerzy”) świadczący usługi związane z turystyką. Współpracujemy z Partnerami w celu zapewnienia najwyższego poziomu naszych usług, a także w celu prowadzenia działań marketingowych.

Administratorami Twoich danych osobowych są również dostawcy produktów, które możesz u nas zakupić, w tym np. pakietów podróżniczych czy ubezpieczeń. Informacje o tych osobach można znaleźć w dokumentach takich jak Warunki Uczestnictwa (w przypadku wyjazdu turystycznego), czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia (w przypadku ubezpieczenia).

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • pisemnie na adres: LLC „Agencja Turystyczna Pojechali z nami” na Ukrainie, pod adresem: 01032, Kijów, ul. Saksaganskogo, 123, biuro 2
 • e-mailem na adres: [email protected]
 • e-mailem na adres: Inspektor Ochrony Danych [email protected]

Z administratorem będącym dostawcą produktu można się skontaktować zgodnie z postanowieniami dokumentów, o których mowa powyżej lub za pośrednictwem jego strony internetowej.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jak długo będą one przetwarzane

W zależności od sposobu korzystania z serwisu, jego funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód oraz zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

ZadaniePodstawa prawnaOkres przetwarzania
Możliwość zawierania, a następnie wykonywania umów zawartych z, lub za naszym pośrednictwem, w szczególności: umów dotyczących bonu wakacyjnego, rezerwacji określonych promocji oraz umów w programie partnerskim pojedzznami.pl czy umów franczyzowych m.in. naliczania płatności, wysyłki, kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem, realizacji ewentualnych zwrotów lub reklamacjiNiezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Przez okres niezbędny do wykonania umowy.
Przetwarzanie ewentualnego zwrotu — rozwiązanie umowyWypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 27 i nast. Prawa konsumenckiego.
Na czas niezbędny do wykonania usługi zwrotu/rozwiązania umowy.
Spełnienie obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, w tym: konieczność wystawienia faktury sprzedaży towarów i jej archiwizacjaObowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych podatkach.
5 lat od końca roku kalendarzowego, licząc od roku następnego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku.
Zapewnienie dostępu do serwisów partnerskich pojedzznami.pl i ich funkcjonalnościNiezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Na czas świadczenia usługi.
Świadczenie usługi utrzymania konta Użytkownika w serwisach pojedzznami.plNiezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi, zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .
Przez okres korzystania z usługi lub do czasu wycofania zgody.
Analiza i prowadzenie statystyk aktywności (w tym zapisów rozmów telefonicznych) Użytkowników i respondentów w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi.Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności Użytkowników i ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia wykorzystywanych funkcji.Do czasu odwołania zgody.
Analiza aktywności Użytkowników i funkcjonowania serwisu, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu, prowadzenie statystyk w celu identyfikacji niepożądanych działań i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywaniu działań na szkodę Administratora.Do czasu odwołania zgody.
Marketing, w tym wysyłanie newslettera lub ankiety satysfakcji na podany powyżej adres e-mail lub kampanie telemarketingowe poprzez rozmowy telefoniczne.Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oferowania Użytkownikom swoich usług.
Do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata od dnia podjęcia pierwszych działań marketingowych.
Marketing, w tym przesyłanie newslettera na podany wcześniej adres e-mail lub kampanie telemarketingowe realizowane poprzez rozmowy telefoniczne oparte na analizie i profilowaniu danych w celach marketingowych produktów i usług Administratora.Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Do czasu wycofania zgody, nie więcej niż 3 lata od dnia wyrażenia zgody.
Marketing w imieniu osób trzecich, w tym analiza danych i profilowanie na potrzeby marketingu produktów i usług osób trzecich.Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Do czasu wycofania zgody, nie więcej niż 3 lata od dnia wyrażenia zgody.
Opracowanie i odpowiedź na zapytanie lub inne zgłoszenie kierowane do Administratora (np. formularz nawiązania współpracy w ramach sieci franczyzowej).W zależności od celu nawiązania kontaktu podjęte zostaną działania zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie lub powiadomienie.
Do czasu zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z żądaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do Administratora.
Ustalenie i przedstawienie roszczeń lub obrona przed nimi (w tym wykorzystanie zapisów rozmów telefonicznych).Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie więcej niż 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.
Rozpatrywania wniosków i postępowań prowadzonych przez uprawnione organy, np. sądy, prokuratury, organy ścigania, działy, które mogą dotyczyć danych Użytkownika.Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z przepisów przyznających właściwemu organowi prawo do złożenia wniosku lub żądania.Przez okres niezbędny do realizacji żądania.
Przetwarzanie żądań dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, wynikających z RODO.Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 15-22 RODO.
Przez okres 5 lat od dnia wykonania lub udzielenia odpowiedzi na żądanie.
Rekrutacja personelu do badania użyteczności serwisu, a także analizy i przetwarzania wyników.Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Do cofnięcia zgody nie więcej niż 3 lata.W związku z aktywnością w serwisie możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika.

W celu profilowania możemy wykorzystywać dane dotyczące m.in.:

 • historię wyszukiwania ofert i stosowane w tym celu filtry;
 • czynności w procesie rezerwacji ofert;
 • cechy oglądanych i rezerwowanych ofert, w tym ceny, destynacje, lotniska wylotu oraz preferencje wskazane podczas zapisywania się do newslettera.

Prowadzimy profilowanie w celu lepszego poznania oczekiwań Użytkowników oraz dostosowania wyświetlanych treści materiałów komunikacyjnych oraz materiałów promujących produkty i usługi do aktualnych potrzeb. Jednocześnie bez wywierania istotnego wpływu na decyzje Użytkownika, bez powodowania skutków prawnych oraz bez wywierania istotnego wpływu na Użytkownika w jakikolwiek inny sposób.

W niektórych przypadkach automatyczna analiza może być również wykorzystana do tworzenia, dostarczania, prezentowania i wdrażania ofert specjalnych, maksymalnie dostosowanych do konkretnego Użytkownika. Mowa o ofertach specjalnych, które mogą mieć wpływ na wybór Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystne, ograniczone czasowo, tworzone na podstawie historii zakupów i zachowań w serwisie, ukierunkowane na konkretne produkty; oferty dla których sprzedaż nie będzie dostępna dla innych Użytkowników.

Użytkownik ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane do kontaktowania się z Tobą telefonicznie za pomocą automatycznych systemów wywołujących, a także do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji elektronicznej.

Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:

 • dane osobowe podane przez Użytkownika: imię, nazwisko, dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania), data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, NIP, region, nazwa firmy, adres, kraj , miasto, płeć, nazwa użytkownika (adres e-mail), hasło.
 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług, w tym związane z korzystaniem z serwisu, np. język, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca Internetu, adres IP, lokalizacja, unikalny identyfikator nadawany przez Administratora, a także zachowania i zainteresowania Użytkowników; dane o profilu zainteresowań Użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych oraz systemach naszych Partnerów, takich jak Facebook czy Google.

Czy dane są wymagane?

Podanie danych jest dobrowolne, ale nie podanie danych, może wiązać się z brakiem możliwości:

 • zrealizowania zamowienia;
 • przekazania Karty Podarunkowej lub dodatkowego produktu na wyjazd turystyczny;
 • założenia konta Użytkownika w serwisie;
 • dostarczania newslettera;
 • wystawienia faktury;
 • rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji oraz odstąpienia od umowy lub wykonania obowiązków z nią związanych;
 • odpowiedzi na prośbę lub inne powiadomienie.

Twoje dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 • z ankiety wypełnionej przez Ciebie na jednej z naszych stron internetowych lub ankiety wypełnionej podczas wizyty w naszym biurze;
 • z rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi;
 • od osoby, która przekazała Twoje dane za Twoją zgodą w celu realizacji usługi Administratora.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane osobowe?

Partner:

 •  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Google”
 •  Facebook

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Google”

Cel/Funkcja

Zakres

Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji na Twoim urządzeniu.

Pliki cookies, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane lub udostępniane na urządzeniu Użytkownika w celu identyfikacji Użytkownika w serwisie pojedzznami.pl , a także w przypadku, gdy ten sam Użytkownik powróci na serwis pojedzznami.pl .

Wybór głównych reklam.

Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie przeglądanych treści, używanej aplikacji, przybliżonej lokalizacji lub rodzaju urządzenia w serwisie pojedzznami.pl . Pozwala to lepiej dopasować treść reklamy do odbiorcy, czasu jej wyświetlania oraz formatu.

Tworzenie spersonalizowanych profili reklamowych.

W serwisie pojedzznami.pl można zbudować profil o Użytkowniku i jego zainteresowaniach , który pozwoli na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które będą miały większą wartość dla Użytkownika w porównaniu z reklamami wyświetlanymi na podstawie ograniczonej ilości danych.

Wybór reklamy spersonalizowanej.

Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy spersonalizowane na podstawie jego historii przeglądania i działań podejmowanych w serwisie pojedzznami.pl .

Tworzenie spersonalizowanych profili treści.

W oparciu o serwis pojedzznami.pl można zbudować profil o Użytkowniku i jego zainteresowaniach , który umożliwi wyświetlanie spersonalizowanych treści, które będą odwoływać się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań w serwisie.

Wybór spersonalizowanych treści.

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane Użytkownikowi na podstawie jego profilu, zbudowanego na podstawie historii odwiedzin i działań w serwisie pojedzznami.pl .

Pomiar skuteczności reklamy.

Wydajność i skuteczność reklam, które Użytkownik widzi lub na które odpowiada, można zmierzyć – odbywa się to za pomocą kodów śledzących w serwisie pojedzznami.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swoich reklam.

Korzystanie z badań rynku w celu uzyskania informacji zwrotnych od odbiorców.

Badania rynku mogą służyć do pozyskiwania dodatkowych informacji o odbiorcach, którzy odwiedzają serwis pojedzznami.pl i oglądają reklamy. Dzięki temu możemy lepiej dostosować serwis do potrzeb Użytkowników i wyświetlać reklamy zgodnie z potrzebami Użytkowników.

Rozwój i doskonalenie produktów.

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz do opracowywania nowych produktów. Na podstawie ruchu i zachowań na stronie pojedzznami.pl możliwa jest poprawa jakości serwisu z punktu widzenia Użytkowników.

Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów.

Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procesów reklamowych, które zgłaszają zachowania reklamowe Użytkowników.

Wybór spersonalizowanych treści.

Twoje urządzenie może odbierać i wysyłać informacje, które pozwalają Ci przeglądać reklamy i treści oraz odpowiadać na nie, co pozwala nam zbierać dane i dostosowywać dla Ciebie płatne i bezpłatne działania.

Porównanie i kombinacja autonomicznych źródeł danych.

Dane pochodzące ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością Użytkownika online w serwisie pojedzznami.pl w zakresie ustalania sprzedaży i jej wartości, a także w zakresie danych wprowadzonych przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na pojedzznami. www.pl. _

Podłączanie różnych urządzeń.

Różne urządzenia mogą zostać zidentyfikowane jako należące do Użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu uzyskania pełnej ścieżki Użytkownika oraz ilości danych podanych przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie pojedzznami.pl .

Korzystanie z dokładnych danych geolokalizacyjnych.

Dokładne dane geolokalizacyjne Użytkownika mogą być wykorzystane do analiz demograficznych.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności:

 • firmy z branży turystycznej;
 • firmy ubezpieczeniowe;
 • podmioty oferujące wynajem noclegów lub biletów lotniczych;
 • podmioty będące kontrahentami Administratora, które działają na podstawie umowy z Administratorem tj. dostawcy:
 • usługi parkingowe w pobliżu lotniska;
 • usługi płatnicze;
 • usługi informatyczne;
 • usługi w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego;
 • usługi służące do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w trakcie świadczenia usługi;
 • usługi w zakresie oprogramowania wspomagającego zarządzanie zadaniami i projektami;
 • systemy rezerwacyjne, biura franczyzowe – w zakresie, w jakim jest to dla Państwa niezbędne.

Państwa dobrowolna zgoda będzie również podstawą do przekazywania Twoich danych naszym Zaufanym Partnerom z państw trzecich, czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nasi Zaufani Partnerzy to często organizacje z krajów trzecich, czyli z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, że wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do naszych Zaufanych Partnerów w celach marketingowych (w tym automatycznego dopasowywania reklamy do Twoich zainteresowań i mierzenia jej skuteczności), Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym będą przetwarzane wyłącznie za Twoją dobrowolną zgodą. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Zaufanych Partnerów i uniemożliwić przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym sprawdzamy gwarancje ochrony danych na odpowiednio wysokim poziomie oraz stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane z siedzibą w państwach trzecich, zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego Unia Europejska i Rada. Masz prawo zażądać od nas kopii naszych standardowych klauzul umownych, kontaktując się z inspektorem ochrony danych.

(google.com) może poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych , co jest marketingiem strony trzeciej. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wyrazić korzystając z funkcjonalności platformy zgody. Możesz również w każdej chwili ją odwołać, korzystając z zaawansowanych ustawień tej platformy . 

Cel przetwarzania, określany jako marketing strony trzeciej, jest szczegółowo określony w ustawieniach zaawansowanych i obejmuje:

 • wybór głównych ogłoszeń,
 • tworzenia profilu reklamy spersonalizowanej,
 • wybór spersonalizowanej reklamy,
 • mierzenie skuteczności reklamy.

W celach marketingowych osób trzecich korzystamy z następujących funkcji i funkcji specjalnych:

 • mapowanie i łączenie źródeł danych offline,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie przesyłanych cech Twojego urządzenia w celu identyfikacji Twojej osoby.

Pamiętaj, że pojedzznami.pl może przetwarzać Twoje dane bez Twojej uprzedniej zgody.

Przetwarzamy Twoje dane bez Twojej uprzedniej zgody w celu świadczenia Usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do świadczenia Usługi.

W ramach realizacji Usług możemy wskazać konkretne cele przetwarzania danych, o których możesz przeczytać w ustawieniach dodatkowych:

 • dostosowania Usług do potrzeb Użytkownika, niezbędnych do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika;
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika;
 • rozwijanie i ulepszanie Usług niezbędnych do świadczenia Ci Usług;
 • w celu utrzymania bezpieczeństwa Usług, zapobiegania oszustwom i korygowania błędów, jednakże dla celów związanych z zadaniami związanymi z bezpieczeństwem i tylko w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne oraz dane uzyskane ze skanowania urządzenia w celu identyfikacji celu.

W celu świadczenia Usług korzystamy z następujących szczegółowych funkcji i funkcji specjalnych:

 • zbieranie i łączenie źródeł danych offline;
 • łączenie informacji o różnych urządzeniach;
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie przesyłanych cech Twojego urządzenia w celu identyfikacji Twojej osoby.

Twoje dane przetwarzamy również bez Twojej uprzedniej zgody w celach optymalizacji, technicznej obsługi Serwisu, statystyk i bezpieczeństwa, niezwiązanych w żaden sposób z działaniem Serwisu, a także w celu naszego własnego marketingu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zgodna z prawem, niezagrażająca Twoim prawom, wolnościom i interesom osobistym, a także uzasadnionym interesom pojedzznami.pl. Podstawą przetwarzania Twoich danych niezbędnych do realizacji Usług będzie prawnie uzasadniony interes pojedzznami.pl, bez konieczności Twojej zgody, o ile z przeprowadzonej przez pojedzznami.pl kontroli wynika, że ​​takie przetwarzanie Twoich danych przez nas pozostaje w równowadze z Państwa prawami, w szczególności z prawem do prywatności i poufności.

W ramach optymalizacji, technicznej wydajności Serwisu, statystyk, bezpieczeństwa oraz własnego marketingu możemy wskazać konkretne cele przetwarzania danych, o których możesz przeczytać w ustawieniach dodatkowych:

 • dostosowania Usług do potrzeb Użytkownika;
 • tworzenia profilu spersonalizowanych treści;
 • mierzenia skuteczności treści lub reklamy;
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług;
 • pomiary statystyczne;
 • rozwijanie i ulepszanie Usług;
 • wykorzystywanie badań rynkowych do kształtowania opinii odbiorców o Usługach;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Usług, zapobiegania oszustwom i eliminowania błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i tylko w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne oraz dane uzyskane ze skanowania urządzenia w celach identyfikacyjnych.

W celu optymalizacji parametrów technicznych Usługi, statystyk, bezpieczeństwa i automarketingu wykorzystujemy następujące szczegółowe i specjalne funkcje:

 • mapowanie i łączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie przesyłanych cech Twojego urządzenia w celu identyfikacji Twojej osoby.

Informujemy, że nie istnieje mechanizm wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów pojedzznami.pl. W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów pojedzznami.pl masz możliwość wyrażenia sprzeciwu poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych:

Adres do korespondencji:

Ukraina, 01032, Kijów, ul. Saksaganskogo, 123, biuro 2

E-mail adres

[email protected]

W związku z przetwarzaniem Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów pojedzznami.pl zawsze sprawdzamy równowagę pomiędzy naszymi prawnie uzasadnionymi interesami a Twoimi prawami. Dlatego pamiętaj, że dla takich podstawowych celów, funkcji i funkcji specjalnych, jak:

 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług,
 • bezpieczeństwo,
 • zapobieganie oszustwom
 • korekcja błędów,
 • techniczne dostarczanie reklam lub treści,
 • pomiar statystyczny,
 • mierzenie wydajności treści lub reklam

Twoje zastrzeżenia mogą nie być skuteczne.

Zaufani partnerzy przetwarzają Twoje dane osobowe, w szczególności na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj jednak, że mogą one przetwarzać Twoje dane bez Twojej uprzedniej zgody. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane bez Twojej uprzedniej zgody na podstawie prawnie uzasadnionych interesów naszych Zaufanych Partnerów, w ustawieniach zaawansowanych masz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku najbardziej podstawowych celów, w tym bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i debugowania oraz technicznego dostarczania treści lub reklam, nie masz możliwości sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu przez Zaufanych partnerów. Skorzystanie z prawa sprzeciwu będzie możliwe dopiero po dokonaniu wyważenia między uzasadnionymi interesami Zaufanego Partnera a Twoimi prawami.

Szczegółowe informacje o celach przetwarzania Twoich danych osobowych przez innych Zaufanych Partnerów oraz sposobie komunikowania chęci skorzystania z przysługujących Ci praw znajdziesz w politykach prywatności tych Zaufanych Partnerów.

Szczegółowe informacje o celach przetwarzania Twoich danych w celu marketingu zewnętrznego przez firmę oraz naszych Zaufanych Partnerów znajdziesz w odpowiedniej sekcji. 

Jakie dane przetwarza pojedzznami.pl i w jakim celu? 

pojedzznami.pl przetwarza Twoje dane osobowe dotyczące odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, aplikacji i treści, którymi jesteś zainteresowany, w tym reklam, a także Twoich wyszukiwań, kliknięć, sposobu korzystania z naszych Usług, aby:

 • optymalizować i dopasowywać reklamy w naszych Usługach, w tym na naszej stronie internetowej;
 • przeprowadzać selekcję spersonalizowanych reklam i treści;
 • profilować spersonalizowane reklamy i treści;
 • mierzyć skuteczność reklam i treści;
 • korzystać z badań rynkowych, aby uzyskać informacje zwrotne od odbiorców;
 • opracowywać i ulepszać produkty zabezpieczające;
 • zapobiegać oszustwom;
 • produkować debugowanie, wsparcie techniczne w celu wyświetlania reklam lub treści.

Ponadto pojedzznami.pl przetwarza Twoje dane dla funkcji i funkcji specjalnych ułatwiających:

 • świadczenie dostosowanych i bezpiecznych usług;
 • personalizacji treści i reklamy;
 • świadczenia usług sieci społecznościowych i analizy ruchu internetowego;
 • zbieranie i łączenie źródeł danych offline;
 • podłączenie różnych urządzeń;
 • wykorzystanie dokładnych danych geolokalizacyjnych;
 • aktywne skanowanie danych urządzenia w celu jego identyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Szczegółowe informacje o wykorzystaniu danych do celów reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się w odpowiedniej sekcji.

Ponadto pojedzznami.pl przetwarza Twoje dane osobowe bez konieczności uzyskiwania Twojej zgody na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz sposobie korzystania z przysługujących Ci praw znajdziesz w umowie użytkownika.

Wtyczki społecznościowe

Korzystamy z technologii, takich jak wtyczki mediów społecznościowych, w tym wtyczka społecznościowa Facebooka, za pośrednictwem których dostawcy usług mediów społecznościowych mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych. Na naszej stronie znajdują się przyciski „Udostępnij”, w tym związane z Facebookiem. W tym celu w odpowiednich sekcjach i na stronach umieszczany jest kod z linkiem do Facebooka. Korzystając z przycisku „Udostępnij” Użytkownik loguje się do serwisu Facebook, który podlega polityce prywatności Facebooka. Zasady te znajdują się pod adresem http://pl-pl.facebook.com/help/cookies .

Szczegółowe informacje o zakresie i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/full_data_use_policy .

Ponadto na naszych stronach internetowych korzystamy z technologii naszych Partnerów, w szczególności Google Analytics , w celu przeprowadzania pomiarów statystycznych.

Podmioty te umieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody, które umożliwiają zbieranie danych, które wykorzystujemy do wyliczania statystyk i optymalizacji naszych usług.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych przez oprogramowanie Google Analytics, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Możesz również uniemożliwić Google Analytics udostępnianie informacji o Twojej aktywności w naszym serwisie korzystając z rozwiązań dostępnych tutaj:

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, ale tylko do tych podmiotów, które dają odpowiednie gwarancje i gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, oraz skuteczne środki ochrony prawnej.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych
 • wysłania do Administratora żądania usunięcia (w określonych sytuacjach)
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected] z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych” (adres, z którego zostanie wysłana wiadomość musi być tożsamy ​​z adresem, z którego przekazano inne informacje do przetwarzania ) lub pocztą na adres podany powyżej. Zgodę można również wycofać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne do świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z następujących praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych tj. otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w związku z Twoją szczególną sytuacją.

W przypadku marketingu bezpośredniego dane nie będą przetwarzane w tym celu po wniesieniu sprzeciwu.

Po skutecznym dochodzeniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (patrz kontakty powyżej).

Informacje o plikach cookie

Pliki cookie i inne podobne technologie

Administrator pojedzznami.pl oraz partnerzy umieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. cookies) oraz w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zebranych za pomocą plików cookies i innych technologii które identyfikują urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, w tym portali, stron internetowych lub aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje, które często są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Cookies mogą przechowywać unikalny numer identyfikujący urządzenie Użytkownika, jednak na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Witryna partnerska może umieścić plik cookie w Twojej przeglądarce, jeśli Twoja przeglądarka na to zezwala. Należy zauważyć, że przeglądarka zezwala witrynie na dostęp do plików cookie umieszczonych przez tę witrynę, a nie plików cookie umieszczonych przez inne witryny.

Dlaczego go używamy?

Używamy plików cookie i innych podobnych technologii w celu:

 • naliczenia prowizja za usługi;
 • dostosowania zawartości stron internetowych i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • badania i mierzenia liczby wyświetleń naszych Usług, treści redakcyjnych, w tym reklamowych, w celu analizy, oceny, prezentacji, ulepszania i rozwijania naszych Usług, stron internetowych lub aplikacji; w tym celu tworzymy również segmenty Użytkowników, tj. odbiorcy poszczególnych Usług i treści lub ich kategorii;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacje reklamowe, w tym w sposób uwzględniający zainteresowania lub miejsce zamieszkania Użytkownika (indywidualizacja przekazu reklamowego) oraz z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego wyświetlania Użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing, który polega na wyświetlania reklam Klientów, których strony internetowe odwiedziłeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. jeśli wcześniej kliknąłeś w reklamę Klienta;
 • przeprowadzania ankiet – w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnego przesyłania tej samej ankiety do tego samego odbiorcy oraz przedstawienia ankiet w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców;
 • łączenie ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego Użytkownika końcowego w jednym lub kilku celach opisanych powyżej.

Rodzaje plików cookie, których używamy

Ze względu na żywotność plików cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W związku z przeznaczeniem plików cookies i innych podobnych technologii stosujemy następujące rodzaje:

 • niezbędne usługi i aplikacje, które umożliwiają uwierzytelnianie naszych usług, takich jak pliki cookie, przez usługi wymagające uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację Interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, aplikacji itp. ;
 • reklamowe – dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich zainteresowaniom;
 • statystyczne – służą do wyliczania statystyk dotyczących witryn i aplikacji.

Inne technologie

Aby zapewnić wygodę korzystania z naszych serwisów internetowych, stosujemy technologię Local Storage (LS ), która w zasadzie przypomina pliki cookies, jednak ma nieco inne właściwości. LS to wydzielona pamięć przeglądarki służąca do przechowywania danych zapisywanych przez strony internetowe. Dostęp do nich może uzyskać jedynie strona internetowa, z której dane zostały zapisane, jednak w przeciwieństwie do plików cookies nie są one wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy serwer uzyskuje do nich dostęp. Dane w LS są przechowywane przez przeglądarkę przez długi czas i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki, a także nie mają określonej daty ważności. Podkreślamy, że nie wykorzystujemy tej technologii do „śledzenia” lub identyfikacji Użytkowników, a jedynie dla wygody i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Przetwarzamy dokładne dane o Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie dostarczane przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Następnie wykorzystujemy dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej do jednego lub kilku celów przetwarzania, takich jak dostarczanie informacji o pogodzie w Twojej okolicy, informacji o ruchu drogowym lub wyświetlanie reklam pobliskich restauracji. Abyśmy mogli wykorzystywać Twoje dokładne dane o lokalizacji, musisz wyrazić zgodę.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę korzystając z ustawień przeglądarki:

Zarządzaj ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że ​​ww. informacje mogą być umieszczone i przechowywane na jego urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać te informacje na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Najpopularniejsze przeglądarki zawierają następujące funkcje:

 • wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies, co pozwala Użytkownikowi w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez strony internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie poszczególnych wybranych przez Użytkownika serwisów internetowych;
 • określenia ustawień dla różnych rodzajów plików cookies, np. akceptowania stałych sesji plików cookies itp.;
 • blokowanie lub usuwanie plików cookie.

Gdzie szukać pomocy?

Pełna informacja dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, w tym:

Informujemy, że ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

 - Wyrażam zgodę na Politykę Prywatności i warunki korzystania z serwisu, a także na przekazywanie i przetwarzanie moich danych.

 - Potwierdzam pełnoletność (mam 16 lat) oraz brak jakichkolwiek aktów ograniczających moją zdolność do czynności prawnych.